เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านม่วงคำ มีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน คิดเป็น 98% และมีบางครัวเรือนยังไม่มีบ้านเลขที่จึงไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจากัดในการเพิ่มไฟฟ้าสาธารณะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ซึ่งอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการในส่วนของการดูแลรักษาและซ่อมแซมโดยการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้วนั้น แต่ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางถ้าชุมชนใดต้องการที่จะติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลก็จะดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าฯ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ปัจจุบันในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน๒,๒๙๑ ครัวเรือน
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าจำนวน ๒๐ ครัวเรือน
ไฟฟ้าสาธารณะจำนวน ๒๕ จุด


การประปา

การประปา ชุมชุนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำประปาใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดาเนินการได้นั้น เช่น โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้นาบรรจุในแผนพัฒนา ๔ ปี เพื่อที่จะพิจารณาดาเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจาเป็นก็สามารถดาเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป
0.02s. 0.50MB