นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
042-170-213

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 7,705 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรเด็กอายุ 3 – 5 ปีเต็ม ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไมเรียนต่อและยังไม่มีงานทาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่าย ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของตาบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียน

โรงเรียนมัธยม
๑. โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
จำนวน ๑ แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา
๑. โรงเรียนบ้านด่านม่วงคา
๒. โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา
๓. โรงเรียนบ้านลาดค้อ
๔. โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว
๕. โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
จำนวน ๕ แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดค้อ
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านม่วงคา
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางกอม
๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข่
จำนวน ๕ แห่ง


สาธารณสุข

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
๑. โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
จำนวน ๑๑ แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลม่วงไข่
จำนวน ๑ แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้าคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เปลี่ยนภาษา