เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


คมนาคม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐
เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนน มีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมต่อระหว่างตำบล จำนวน ๔ สาย โดยสภาพทั่วไปยังคงเป็นถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางช่วง การสัญจรไปมาโดยภาพรวมมีความสะดวก ไม่สะดวกบางสายโดยเฉพาะฤดูฝนการคมนาคม การจราจร ของตำบลด่านม่วงคำ มีดังนี้

ทางหลวงแผ่นดิน ตองโขบ-ม่วงไข่ รหัส ๓๒๐๕
ทางหลวงแผ่นดิน
ทางหลวงแผ่นดิน
ถนนของท้องถิ่น อบต.ด่านม่วงคำจำนวน 67 สาย
สภาพถนน คอนกรีตจำนวน๑๐ สาย
ลูกรังจำนวน๗ สาย
ถนนอื่นจำนวน๗ สาย


โทรคมนาคม

๑.จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล มีใช้ครบทุกครัวเรือน
๒. มีหอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ตำบล
0.02s. 0.50MB