นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
042-170-213

ออนไลน์ 237 คน

เยี่ยมชม 7,700 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
คมนาคม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐
เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนน มีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมต่อระหว่างตำบล จำนวน ๔ สาย โดยสภาพทั่วไปยังคงเป็นถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางช่วง การสัญจรไปมาโดยภาพรวมมีความสะดวก ไม่สะดวกบางสายโดยเฉพาะฤดูฝนการคมนาคม การจราจร ของตำบลด่านม่วงคำ มีดังนี้

ทางหลวงแผ่นดิน ตองโขบ-ม่วงไข่ รหัส ๓๒๐๕
ทางหลวงแผ่นดิน
ทางหลวงแผ่นดิน
ถนนของท้องถิ่น อบต.ด่านม่วงคำจำนวน 67 สาย
สภาพถนน คอนกรีตจำนวน๑๐ สาย
ลูกรังจำนวน๗ สาย
ถนนอื่นจำนวน๗ สาย


โทรคมนาคม

๑.จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล มีใช้ครบทุกครัวเรือน
๒. มีหอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ตำบล


การไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านม่วงคำ มีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน คิดเป็น 98% และมีบางครัวเรือนยังไม่มีบ้านเลขที่จึงไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจากัดในการเพิ่มไฟฟ้าสาธารณะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ซึ่งอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการในส่วนของการดูแลรักษาและซ่อมแซมโดยการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้วนั้น แต่ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางถ้าชุมชนใดต้องการที่จะติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลก็จะดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าฯ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ปัจจุบันในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน๒,๒๙๑ ครัวเรือน
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าจำนวน ๒๐ ครัวเรือน
ไฟฟ้าสาธารณะจำนวน ๒๕ จุด


การประปา

การประปา ชุมชุนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำประปาใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดาเนินการได้นั้น เช่น โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้นาบรรจุในแผนพัฒนา ๔ ปี เพื่อที่จะพิจารณาดาเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจาเป็นก็สามารถดาเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

เปลี่ยนภาษา