นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
042-170-213

ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 7,712 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต

เนื้อที่ประมาณ 41 ตารางกิโลเมตร หรือ 25,625 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร และตาบลโคกก่อง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครและตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของตำบลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสาหรับทาการเกษตร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่สาหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๔๐% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๕๐ % และมีพื้นที่ส่วนอื่น ๑๐% มี ๓ ดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและภาคการเกษตรของประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๒-๓ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่าสุด ประมาณ 10 องศา

จำนวนประชากรในตำบล

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชำกร (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙)

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
บ้านด่านม่วงคา๔๒๘๔๗๖๙๐๔๒๘๕
บ้านกลาง๓๕๖๓๓๔๖๙๐๒๕๘
บ้านลาดค้อ๓๙๓๓๘๐๗๗๓๓๐๒
บ้านลาดดู่๒๕๓๒๒๗๔๘๐๑๔๒
บ้านม่วงไข่๓๒๔๒๙๕๖๑๙๒๓๔
บ้านหนองนางกอม๔๔๐๔๒๔๘๖๔๒๖๔
บ้านป่าขาว๓๔๐๓๔๓๖๘๓๑๘๗
บ้านป่าปอ๒๙๒๒๙๓๕๘๕๒๐๐
บ้านม่วงไข่น้อย๓๐๓๒๙๒๕๙๕๑๙๗
๑๐บ้านลาดดู่โคก๑๘๑๑๘๙๓๗๐๘๘
๑๑บ้านน้อยหนองกอม๒๘๗๒๙๐๕๗๗๑๕๔
รวม๓,๕๙๗๓,๕๔๓๗,๑๔๐๒,๓๑๑
เปลี่ยนภาษา