เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพีงพอใจของผู้บริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ 256213
รายงานสรุปผลการรวบรวมข้อมูลผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256312
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน1300
คู่มือปฎิบัติงานร้องเรียนการทุจริต163
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ179
คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน158
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร1132
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน1143
แบบฟอร์มแจ้งไฟฟ้า ประปา ขัดข้อง1124
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ (รถดับเพลิง)1133
ใบยืม1120
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1117
คำร้องทั่วไป196
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน1123
หนังสือมอบอำนาจ1102
ขั้นตอนการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร /ถมดิน ขุดดิน1104
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น159
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ1111
คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25582106

ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB