เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน1286
คู่มือปฎิบัติงานร้องเรียนการทุจริต162
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ178
คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน156
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร1130
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน1140
แบบฟอร์มแจ้งไฟฟ้า ประปา ขัดข้อง1124
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ (รถดับเพลิง)1130
ใบยืม1118
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1114
คำร้องทั่วไป195
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน1121
หนังสือมอบอำนาจ1100
ขั้นตอนการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร /ถมดิน ขุดดิน1102
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น157
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ1107
คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25582105

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB