เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256312
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256214
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 256216
รายงานผลการปฏิบัติงาน 256217
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ559
สถิติการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต อื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561195
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611156
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561299
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 25611315

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB