เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2560-2564)15
รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256318
กิจกรรมร่วมงานวันปิยมหาราช 18
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256326
รายงานเรื่องร้องเรียน164
แผนการดำเนินงาน 62263
รายงานติดตามแผน รอบ 6 เดือน161
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63358
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 6163377
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 58-62363
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล361
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล157
แผนพัฒนาบุคลากร159
ืแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ154
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยการสุจริต364
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562194
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 25621104
สรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. รอบ 6 เดือน,12 เดือน1100
แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน,12เดือน1106
ประชุมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562187

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB