เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง21
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256311
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล11
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน่วงคำ23
การประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)14
รายงานผลการประเมิน (ITA) พ.ศ.256212
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส14
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.256212
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2560-2564)16
รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256318
กิจกรรมร่วมงานวันปิยมหาราช 18
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256328
รายงานเรื่องร้องเรียน167
แผนการดำเนินงาน 62265
รายงานติดตามแผน รอบ 6 เดือน161
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63358
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 6163378
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 58-62363
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล362
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล157

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB