เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานเรื่องร้องเรียน136
ืแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ130
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยการสุจริต331
สรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. รอบ 6 เดือน,12 เดือน165
แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน,12เดือน172
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต163
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564163
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประจำปีงบประมาณ 2560164

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB