เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน่วงคำ219
การประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)121
รายงานผลการประเมิน (ITA) พ.ศ.2562117
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส122
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2562115
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2560-2564)122
รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563124
กิจกรรมร่วมงานวันปิยมหาราช 126
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563219
รายงานเรื่องร้องเรียน189
ืแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ170
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยการสุจริต379
สรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. รอบ 6 เดือน,12 เดือน1117
แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน,12เดือน1118
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต1101
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2562 - 25641118
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประจำปีงบประมาณ 2560199

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB