นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
042-170-213

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 7,706 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • จ่าสิบเอกวีระวัฒน์ ยาทองไชย

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ

 • นายวุฒิชัย เทพบำรุง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำสำนักปลัด

 • นายวีระศักดิ์ กองโพธิ์ชัย

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวพิมพ์ลภัส จันทร์สะอาด

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 • นางวารุณี แก้วเคน

  นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวเนาวรัตน์ กุญชรภิวัฒน์

  นักทรัพยากรบุลคลชำนาญการ

 • สิบเอกเฉลิมพล ปาระคะ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางณลิตา ยาทองไชย

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายเกรียงไกร ตองตาสี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายฉลองรัตน์ พรหมจรรย์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • จ่าสิบเอกวิชิต สายบัว

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายณัฐวุธ สุพรรณ

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวพราวพรรณ มังคละศิริ

  คนตกแต่งสวน

 • นายทักศิล ไขสีดา

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสมผอง น้อยเหลือง

  คนงานจ้างเหมาบริการ

 • นางวันทนา นาโล

  คนงานจ้างเหมาบริการ

กองคลัง

 • นางใกล้รุ่ง พลวงค์ษา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวศศิพร ชาชัย

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นายวีระพัฒน์ นานาโพธิ์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางจารุวรรณ สืบสิงห์

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางวิมลรัตน์ พลธิราช

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวเพ็ญพักตร์ ปาระคะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง

 • นายทนงศักดิ์ พูนปริญญา

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายกิติวัฒน์ ไตรแก้ว

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายสถาพร ทุมสาร

  เจ้าพนักงาธุรการปฏิบัติงาน

 • นายสนั่น ศิริชมภู

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายภักดี แสนเมืองโคตร

  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 • นายสังคมศิลป์ ไชยวงศ์คต

  พนักงานสูบน้ำ

กองการศึกษาฯ

 • นายเหมันต์ คล่องดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวบุษยมาส สูญราช

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางฐานิตา นนตระอุดร

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางทิพราวัลย์ วรรณสุ

  ครู

 • นางมธุรส จันทะลุน

  ครู

 • นางวลัญรัตน์ พลวงค์ษา

  ครู

 • นางสาวนิตติยา สีสุดา

  ครู

 • นางนันทนิตย์ จันทะรังษี

  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • นางยุพิน ราชพันแสน

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางกลิ่นสุคนธ์ ยาทองไชย

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางกชพร พรหมเมือง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางอุไรวรรณ วงศ์ณะลา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นายพัตพงษ์ จันทะลือ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

กองสวัสดิการสังคม

 • นางนิตยา คล่องดี

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางปริชาติ ฮังโยธา

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวจุฑาพร วงศ์กาฬสินธุ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเปลี่ยนภาษา