เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายจำลอง คล่องดี

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ

 • นายธีระ พลราชม

  รองนายกอบต.ด่านม่วงคำ

 • นายถนอม ศิริขมภู

  รองนายกอบต.ด่านม่วงคำ

 • นายโชคดี เชื้อจันทา

  เรขานุการนายกอบต.ด่านม่วงคำ0.02s. 0.50MB