นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
042-170-213

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 6,407 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายบุญมี เสนจันตะ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ

 • นายแดนชัย ชินบุตร

  รองสภาอบต.ด่านม่วงคำ

 • จ.ส.อ.วีระวัฒน์ ยาทองไชย

  เลขานุการสภาอบต.ด่านม่วงคำสมาชิกสภา

 • นายอติชาติ ปอมั่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายธวัชชัย ไชยวงศ์คต

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายกิตติ คึมยะราช

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายวินัย วิพรมหา

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายอภิสิทธิ์ ขันขะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายเกรียงศักดิ์ อุดมเลิศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายเสน่ห์ศิลป์ ชินบุตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายธวัธชัย พลวงค์ษา

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายแสวง เชียงไขแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสุวรรณสาร นามเสนา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายบัญชา ด่านลาพล

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายวิลัยวัฒน์ ลีลาชัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายมนูญ ปาระคะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายเอกพล ปาระคะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายธนัท แสนดวง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสายันต์ อุตนาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายบุญมี เสนจันตะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายภัทรพงษ์ เสนจันตะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายแดนชัย ชินบุตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายไพรวัลย์ ชินบุตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นางบุญเทียม ยืนยงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายธีระ เคนพล

  ส.อบต. หมู่ที่ 11เปลี่ยนภาษา