เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
มอบประกาศนียบัตรให้กับชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ฝึกปฎิบัติการใช้ระบบความปลอดภัยและการโรยตัวจากที่สูงทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ฝึกปฎิติการใช้เปลลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูงด้วยบันไดทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการพัฒนาสตรีตำบลตองโขบทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ศึกษาการกำจัดสิ่งปฎิกูลเพื่อนำกากมาเป็นปุ๋ยทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตองโขบทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศกรมบัญชีกลาง แจ้งเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อปท. และเบี้ยความพิการ อปท. ประจำเดือน กันยายน 2563อบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ต้อนรับคณะ​ศึกษา​ดูงาน​จาก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลโคกสูง อำเภ​อ​ปลาปาก จังหวัด​นครพนมทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารอบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้สูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก"ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แลการงดเบิ้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตองโขบทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันโรค และภัยสุขภาพทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยแคนทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการแพย์แผนไทยน้อย สือทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตองโขบทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 6ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.24s. 0.75MB