เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการ "วันเข้าพรรษา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
บัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
การประเมินมาตรฐานบริการสาธารณะ ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานสาธารณะ บ้านม่วงไข่น้อย หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานสาธารณะ บ้านป่าปอ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานสาธารณะ บ้านป่าขาว หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านลาดค้อ หมู่ที่ 3 ถึง บ้านหนองนางกอม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าปอ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563อบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้าน บ้านกลาง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 รอบเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 รอบเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)อบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านด่านม่วงคำ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าปอ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านด่านม่วงคำ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านด่านม่วงคำ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
การปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.75MB