เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริการส่วนตำบลด่านม่วงคำอบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)อบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB