เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB