นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
081-768-6317

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 32,045 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
19 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายประกาศกำหนดโครงการการแบ่งส่วนราชการ
13 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายโครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายรณรงค์ต่อตานการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
11 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายรับลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ทั้ง 2 กลุ่ม
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔
6 พ.ค. 64เทศบาลตำบลตองโขบประชุมสภาเทศบาลตำบลตองโขบ ครั้งแรก
6 พ.ค. 64เทศบาลตำบลตองโขบร่วมไหว้พระพุทธรูป ประจำเทศบาล ไหว้พระภูมิเจ้าที่ และศาลปู่ตายาย
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายคู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้ว
5 พ.ค. 64เทศบาลตำบลตองโขบ กิจกรรมล้างตลาดทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5 พ.ค. 64เทศบาลตำบลตองโขบ ตั้งจุดคัดกรอง​การเฝ้าระวัง​ป้องกัน​และควบคุม​การแพร่ระบาด​ของ​โรคติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​ 2019
4 พ.ค. 64เทศบาลตำบลตองโขบตั้งจุดคัดกรอง​การเฝ้าระวัง​ป้องกัน​และควบคุม​การแพร่ระบาด​ของ​โรคติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​ 2019
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลตองโขบ ตั้งจุดคัดกรอง​การเฝ้าระวัง​ป้องกัน​และควบคุม​การแพร่ระบาด​ของ​โรคติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​ 2019
2 พ.ค. 64เทศบาลตำบลตองโขบตั้งจุดคัดกรอง​การเฝ้าระวัง​ป้องกัน​และควบคุม​การแพร่ระบาด​ของ​โรคติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​ 2019
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 150 รายการ
เปลี่ยนภาษา