นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
081-768-6317

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 32,036 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.ค. 62แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ แชร์  
3 ก.ค. 62ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
24 มิ.ย. 62ุมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยขน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
29 พ.ย. 61พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แชร์  
29 พ.ย. 61ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แชร์  
29 พ.ย. 61พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แชร์  
11 ต.ค. 61มาตรฐานการปฏิบัติราชการ แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา