เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ1173 ก.ค. 62
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา1093 ก.ค. 62
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต10324 มิ.ย. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ10024 มิ.ย. 62
ุมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม10824 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน10524 มิ.ย. 62
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ10124 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยขน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม11724 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง10224 มิ.ย. 62
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 256114729 พ.ย. 61
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑14229 พ.ย. 61
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256014529 พ.ย. 61
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ11911 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB