นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
081-768-6317

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 32,019 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 เม.ย. 64แบบคำขออนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ(รถดับเพลิง) แชร์  
27 เม.ย. 64แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร แชร์  
27 เม.ย. 64แบบคำขอรับบริการลงทะเบียนโครงการธนาคารขยะตำบลด่านม่วงคำ แชร์  
25 มิ.ย. 62ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แชร์  
30 พ.ย. 61คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร แชร์  
30 พ.ย. 61หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน แชร์  
30 พ.ย. 61แบบฟอร์มแจ้งไฟฟ้า ประปา ขัดข้อง แชร์  
30 พ.ย. 61แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ (รถดับเพลิง) แชร์  
30 พ.ย. 61ใบยืม แชร์  
30 พ.ย. 61แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
30 พ.ย. 61คำร้องทั่วไป แชร์  
30 พ.ย. 61คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน แชร์  
30 พ.ย. 61หนังสือมอบอำนาจ แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา