นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
081-768-6317

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 32,024 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 พ.ย. 63รายงานผลควบคุมภายใน 2563 แชร์  
9 ก.ค. 63แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน่วงคำ แชร์  
9 ก.ค. 63การประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
8 ก.ค. 63รายงานผลการประเมิน (ITA) พ.ศ.2562 แชร์  
8 ก.ค. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แชร์  
8 ก.ค. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2562 แชร์  
16 มิ.ย. 63แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) แชร์  
12 มิ.ย. 63รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
24 ธ.ค. 62กิจกรรมร่วมงานวันปิยมหาราช  แชร์  
1 ธ.ค. 62การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
26 มิ.ย. 62รายงานเรื่องร้องเรียน แชร์  
20 พ.ค. 62ืแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ แชร์  
20 พ.ค. 62ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยการสุจริต แชร์  
30 ก.ย. 61สรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. รอบ 6 เดือน,12 เดือน แชร์  
30 ก.ย. 61แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน,12เดือน แชร์  
15 พ.ค. 61ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต แชร์  
20 เม.ย. 61แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564 แชร์  
4 ต.ค. 60รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประจำปีงบประมาณ 2560 แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา